Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

Solo Valhein

Embed these Brackets

Quarter-finals
Best of 1

2830196 1 0 [AYE]Gia Huệ[AYE]Gia Huệ 10

2830197 1 0 [CAT]Luân[CAT]Luân 00

2830198 1 0 HTP.NgáoHTP.Ngáo 10

2830199 1 0 ProtecterProtecter 00

2830201 1 0 [CAT]Hùng[CAT]Hùng 00

2830200 1 0 DevilLDevilL 10

2830202 1 0 Bê.Quá.Sao.VềBê.Quá.Sao.Về 00

2830203 1 0 [CAT]H2S[CAT]H2S 10

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2830196 1 1 [AYE]Gia Huệ[AYE]Gia Huệ 10

2830198 1 1 HTP.NgáoHTP.Ngáo 00

2830200 1 1 DevilLDevilL 00

2830203 1 1 [CAT]H2S[CAT]H2S 10

+s
Final
Best of 1

Spoiler Free 2830196 1 2 [AYE]Gia Huệ[AYE]Gia Huệ 0

Match 7

2830203 1 2 [CAT]H2S[CAT]H2S 0

+s
RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League